Sisupakettide koostamise vahendid

Hans Põldoja, viimati muudetud 22.02.2016

Sageli kasutatakse õppematerjalide koostamiseks kontoritarkvara ja veebikeskkondi, mis pole loodud spetsiaalselt õppematerjalide koostamisega kaasnevaid vajadusi silmas pidades (harjutuste jms interaktiivsete komponentide lisamine, metaandmed, materjali taaskasutust lihtsustavate standardite toetus jne). Käesoleva kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vahenditest, mis on mõeldud spetsiaalselt õppematerjalide koostamiseks. Sellised vahendid võib liigitada järgmiselt:

 • Sisupakettide koostamise vahendid
 • Veebipõhised õppematerjalide koostamise keskkonnad
 • Multimeediumi autorsüsteemid ja veebilehekülgede koostamise tarkvara
 • Küsimuste ja testide koostamise vahendid
 • Ekraanisalvestuste koostamise vahendid
 • Interaktiivse tahvli õppematerjalide koostamise vahendid
 • e-raamatute koostamise vahendid

Sisupakettide koostamise vahendid on teostatud enamasti töölauatarkvarana, mille kasutaja peab oma arvutisse paigaldama. Eesti õpetajate seas on kõige tuntumaks selliseks tarkvaraks eXe Learning. Sisupakettide koostamise vahendid võimaldavad koostada veebipõhise õppematerjali, mis töötab kaasaegsetes internetibrauserites ning mida on võimalik standardses formaadis õpihaldussüsteemi üles laadida ning kursuse sees esitada. Samuti võimaldavad sisupakettide vahendid eksportida õppematerjali veebilehtedena, mida on võimalik veebiserverisse üles laadida. Enamasti võimaldavad sellised vahendid lisaks tekstide, piltidele ja videotele lisada õppematerjali ka harjutusi ja muid interaktiivseid komponente.

 

Sisupakendamise standardid

Et võimaldada autorvahendi abil koostatud õppematerjalide esitamist õpihaldussüsteemi vahendusel, on välja töötatud sisupakendamise standardid. De facto standardiks õppematerjalide sisupakettide ülesehituse kirjeldamisel on SCORM, mille koostamise taga seisab Advanced Distributed Learning Initiative. Lühend SCORM tuleb sõnadest Sharable Content Object Reference Model ehk jagatavatele sisuobjektidele viitamise mudel. SCORM standardi väljatöötamine algas 1997. aastal ning esimene versioon valmis 2000. aastal. Praeguseks viimane versioon SCORM 2004 4th Edition pärineb 2009. aastast.

SCORM sisupakett tähendab kindla struktuuriga ZIP faili, kuhu on pakitud kõik õpiobjektis kasutatud tekstid, pildid, meediafailid ja interaktiivsed komponendid. Lisaks nendele on sisupaketis olemas fail imsmanifest.xml, mis kirjeldab ära paketi sisu ja materjalide esitamise järjekorra.

Õppematerjali koostajatele tähendab SCORM seda, et standarditele vastavat sisupaketti on sõltumata koostamiseks valitud vahendist võimalik esitada erinevates õpihaldussüsteemides. Näiteks nii eXe Learning kui Xerte abil koostatud sisupaketi saab laadida nii Moodle kui IVA õpihaldussüsteemi.

SCORM standardi põhialused pärinevad veeb 2.0 eelsest ajast. Näiteks ei arvesta SCORM sellega, et meediasisu on paketist väljapool (näiteks YouTubes). Seetõttu on SCORM ja selle autorvahendid mõeldud eelkõige selliste sisupakettide koostamiseks, kuhu on kõik paketis esitatavad failid on kaasa pandud. Viimastel aastatel on IMS Global Learning Consortium eestvedamisel koostatud uus sisupakendamise sisupakendamise spetsifikatsioon Common Cartridge, mis arvestab vahepeal veebis toimunud arengutega ja SCORM piirangutega. Common Cartridge pakub järgmised lisavõimalused (Gonzalez-Barbone & Anido-Rifon, 2010):

 • Testide, testiküsimuste ja hindamisreeglite kirjeldamine standardses formaadis
 • Sisupakk võib sisaldada viiteid väljapool paiknevale sisule
 • Interaktsioonivõimalused väliste vahendite, rakenduste ja teenustega
 • Täpsemate ligipääsupiirangute määramine sisupaketi osadele
 • Foorumid

Teiseks uueks õppesisuga seotud spetsifikatsiooniks on Experience API (xAPI, varasemalt tuntud kui Tin Can API). Selle edasiarendust koordineerib ADLNet, kes oli ka SCORM’i loomise taga. Experience API puhul on põhirõhk õpianalüütikal, see tähendab õpitegevuste salvestamisel. Õppija poolt sooritatud tegevuste info salvestatakse eraldiseisvas või õpihaldusüsteemi juurde kuuluvas Learning Records Store’s. Experience API spetsifikatsioon on veel arendamisel, kuid mitmed uued kommertstarkvarad õpiobjektide loomiseks võimaldavad juba eksportida sisupakette Tin Can API formaadis.

Common Cartridge ja Tin Can API formaadis pakettide eksportimise võimalus on autorvahendite hulgas hetkel veel tunduvalt vähem levinud kui SCORM formaadis pakettide eksportimine. Käesolevas teemas käsitletavatest tasuta õppematerjali koostamise vahenditest võimaldab Common Cartridge formaadis sisupakette eksportida ainult eXe Learning.

Probleemiks jääb see, et erinevad autorvahendid ei ole omavahel ühilduvad. Näiteks eXe Learning kasutab oma projektide salvestamiseks .elp formaati ning teised õppematerjalide koostamise vahendid ei võimalda selle avamist. Samamoodi pole võimalik mingi teise vahendi abil alustatud õppematerjali koostamist eXe Learning programmis jätkata. Seetõttu tuleb õppematerjali koostamiseks kasutatav vahend hoolikalt valida ning hoida alles kõik lähtefailid, mitte ainult eksporditud sisupakett või veebilehestik.

Tasuta vahendid sisupakettide koostamiseks

Järgnevalt lühiülevaade tuntumatest õppematerjalide koostamise vahenditest, mida on võimalik tasuta kasutada.

eXe Learning

eXe Learning (http://exelearning.net) on algselt kolme Uus-Meremaa ülikooli koostööna loodud tarkvara, mis võimaldab koostada veebipõhiseid õppematerjale. 2011. aastal jätkasid eXe Learning arendusega grupp Hispaania ülikoole. Nende töö tulemusena avaldati septembris 2014 täiesti uus eXe Learning 2.0 (INTEF eXe).

eXe abil koostatud õppematerjal on nagu terviklik kodulehekülg, mis koosneb omavahel linkidega seotud alamlehekülgedest. Igale leheküljele on võimalik lisada erinevaid vahendeid. Vahenditeks on näiteks erinevat tüüpi tekstiblokid (eelteadmised, eesmärgid, juhtumi kirjeldus, lugemine, tegevus), erinevat tüüpi küsimused, Vikipeedia artikkel ja väline veebileht.

eXe abil koostatud õppematerjali salvestamisel veebileheküljena luuakse eraldi kaust, kuhu salvestatakse kõik lehekülje juurde kuuluvad failid (html-laiendiga leheküljed, pildifailid jne). Nende veebis avaldamiseks tuleb kõik failid FTP kliendi abil oma kodulehekülje kataloogi üles laadida. Lisaks sellele on võimalik eXe abil koostatud õppematerjale eksportida SCORM ja Common Cartridge sisupakettidena.

Materjali hilisemaks muutmiseks on oluline alles hoida .elp formaadis lähtefail. Samuti on tuleks lähtefaili koos sisupaketiga jagada, kui on soov, et teised õpetajad saaksid materjali muuta ja täiendada.

eXe programm on vaba tarkvara ning see on tõlgitud ka eesti keelde. Programm töötab nii Windows, Mac OS X kui ka Linux operatsioonisüsteemiga arvutitel.

myUdutu

myUdutu (http://www.myudutu.com) on veebipõhine rakendus SCORM sisupakettide koostamiseks. Töö alustamisel pakub rakendus välja valiku erineva struktuuriga sisupakettide malle. Keerulisemad mallid võimaldavad hargnemisi, kus õppijale kuvatakse sisu sõltuvalt sellest, kuidas ta on etteantud ülesande lahendanud.

Õppematerjali kuvatakse slaididena, mille jaoks keskkond pakub erinevaid kujundusmalle. Teksti toimetamine käib veebipõhises tekstitoimetis, mille HTML vaate kaudu saab vistutada ka väljapool asuvat sisu. Ülesannete jaoks pakutakse 16 ülesande tüüpi (valikvastusega küsimus, tegevuste järjestamine, kuulamisülesanded jne). Erinevalt LeMill keskkonnast ei võimalda myUdutu teiste loodud materjale sirvida. Materjalide avaldamine myUdutu keskkonnas on tasuline, kuid tasuta on võimalik avaldada vesimärgiga kaitstud eelvaade ning laadida alla SCORM sisupakett. SCORM sisupaketi puhul töötavad interaktiivsed enesekontrolliharjutused tavalises veebiserveris ega vaja õpihaldussüsteemi.

Näide: Sissejuhatus digitaalsetesse õppematerjalidesse

myUdutu võimaluste kohta on YouTubes põhjalik 12-osaline koolitusvideo. Eestikeelse myUdutu õppematerjali koos videotega on koostanud Liina Vaimla ja Irena Sink.

 

Xerte Online Toolkits

Xerte Online Toolkits (http://www.nottingham.ac.uk/xerte/) on viimasel ajal Suurbritannias ja mujal laialdast kasutust leidnud SCORM sisupakettide koostamise vahend. Xerte on loodud eelkõige ülikoolide vajadusi silmas pidades. Tegemist on serveritarkvaraga, mida on võimalik siduda ülikooli kasutajakontodega ja õpihaldussüsteemidega (Moodle, Blackboard). Xerte sisupakett on jagatud slaidideks, kuhu lisaks tekstile ja meediasisule on võimalik lisada ka enesekontrolliharjutusi ja mänge.

Lihtsamaks näiteks Xerte abil koostatud õppematerjalist on Sissejuhatus digitaalsetesse õppematerjalidesse, põhjaliku ülevaate programmi erinevatest võimalustest annab Xerte kodulehel olev demo materjal.

Xerte Online Toolkit puuduseks on tavakasutaja jaoks keerukam installeerimisprotsess. Kuna tegemist on veebirakendusega, siis kõigepealt tuleb installeerida oma arvutile XAMPP veebiserver ning seejärel Xerte Online Toolkits. Sellel kursusel osalejate jaoks on Xerte üles seatud Xerte Tallinna Ülikooli serverile.

Xertes tehtud sisupaketi eksportimist ja üleslaadimist Moodle’i kursusele demonstreerib järgmine video. Kursusele üleslaadimise pool on sama ka eXe Learning ja udutu sisupakettide puhul, ainult eksportimine käib igas autorvahendis eri kohast.

Virgo Õitspuu on koostanud lühikese Xerte juhendi.

 

CourseLab

CourseLab (http://www.courselab.com) on Windows platvormil töötav sisupakettide koostamise tarkvara, mis võimaldab PowerPoint-sarnases keskkonnas slaidipõhiseid õppematerjale koostada. Õppematerjalidele on võimalik lisada enesekontrolliharjutusi (valikvastused, järjestamine, lünktekst, paaride ühendamine). Tulemust saab eksportida SCORM sisupaketina. CourseLab uusim versioon on tasuline, kuid vanem versioon CorseLab 2.4 on programmi kodulehelt vabavarana allalaetav.

Kasutatud kirjandus

Gonzalez-Barbone, V., & Anido-Rifon, L. (2010). From SCORM to Common Cartridge: A step forward. Computers & Education, 54(1), 88-102.

Creative Commons License
Õppematerjalide koostamise vahendid by Hans Põldoja is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Estonia License.

21 Responses to Sisupakettide koostamise vahendid

 1. Pingback: Teine teema: õppematerjalide koostamise vahendid | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

 2. Pingback: Teine teema: õppematerjalide koostamise vahendid | Mina ja minu Ülikool

 3. Pingback: Teine teema: õppematerjalide koostamise vahendid | Triin Tisler

 4. Pingback: IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: 1. nädala ülesanne | Piret õpib jälle

 5. Pingback: Teine teema: õppematerjalide koostamise vahendid | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

 6. Pingback: 2. teema – õppematerjalide koostamise vahendid | Taimi veebipäevik

 7. Pingback: IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: teine teema | Piret õpib jälle

 8. Pingback: Teine teema: õppematerjalide koostamise vahendid | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

 9. Pingback: Digitaalsete õppematerjalide koostamine: 2. ülesanne | HT

 10. Pingback: Teine teema: õppematerjalide koostamise vahendid | Kristeli HT magistriõpingud

 11. Pingback: Teine teema: Õppematerjalide koostamise vahendid | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

 12. Pingback: Õppematerjalide koostamise vahendid | Kadi

 13. Pingback: Teine teema: õppematerjalide koostamise vahendid | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

 14. Pingback: SCORM sisupakettide eksportimist võimaldav autorvahend Xerte Online Toolkits | HT14

 15. Pingback: 2. Xerte Online Toolkits, SCORM ja Moodle. | TLÜ HTM14

 16. Pingback: SCORM sisupakettide eksportimist võimaldav autorvahend myUdutu | Haridustehnoloogia

 17. Pingback: 2. kodutöö. Õppematerjali koostamise vahendid. Udutu | heldiaia

 18. Pingback: Teine teema: sisupakettide koostamise vahendid | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

 19. Pingback: Sisupakettide koostamise vahendid | D.P.

 20. Pingback: Teine teema: sisupakettide koostamise vahendid | Haridustehnoloogia magistriõpe

 21. Pingback: Teine kodutöö: sisupakkettide tootmise vahendid – Haridustehnoloogia MA 2015

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s